Algemene voorwaarden klantenkaart

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze klantenkaart en het gebruik hiervan. Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle kaarthouders van toepassing. De klantenkaart wordt u aangeboden door Huis en Tuin Hoogeveen BV gevestigd te Hoogeveen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 69617120. De houder van de klantenkaart, hierna ‘de klantenkaarthouder’, heeft bij het invoeren van het registratieformulier op de website van ons tuincentrum of bij het ophalen/invullen van het registratieformulier onze vestiging kennis kunnen nemen van deze voorwaarden. De kaarthouder heeft zich door middel van het gebruik van de klantenkaart akkoord verklaard met deze voorwaarden.

Waar gesproken wordt over “klantenkaart” kan bedoeld worden: de fysieke klantenkaart in de vorm van een pasje maar ook de digitale klantenkaart in de vorm van een pagina op de website of in een digitale applicatie.

2. Aanvragen

Ieder persoon kan een klantenkaart van ons verkrijgen. Dit kan door het registratieformulier op onze website in te vullen of door deze te vragen in een van onze vestigingen. Aanvragen kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal deze eenmalig verstrekt worden.

3. Punten sparen

De klantenkaart biedt de houder ervan de mogelijkheid om punten te sparen. Punten kunnen gespaard worden op aankopen van het door ons aangegeven assortiment. Onder andere maar niet uitsluitend kadobonnen, bezorgkosten, brandstoffen, events, horeca en  vallen hier buiten. Uitsluitend op vertoon van de klantenkaart ontvangt de kaarthouder punten. Bij besteding van 1 euro ontvangt de kaarthouder 2 punten. Bij onduidelijkheid over het aantal punten en/of de totstandkoming hiervan is de desbetreffende medewerker van Huis en Tuin Hoogeveen BV bevoegd om een bindende beslissing te nemen.

In afwijking op het bovenstaande kunnen, gedurende bepaalde periodes, acties uitgeschreven worden waarbij de klantenkaarthouder extra spaarpunten ontvangt bij aankoop van bepaalde producten. Ook is het mogelijk om, gedurende bepaalde periodes, het gehele of gedeelten van het assortiment uit te sluiten van het sparen van punten.

Bij het retourneren van een aankoop waarvoor spaarpunten zijn bijgeschreven kunnen de bijgeschreven spaarpunten terug gevorderd of verrekend worden.

4. Punten opnemen

Gespaarde punten kunnen door de kaarthouder worden opgenomen vanaf een saldo van 100 punten. Opname dient vóór het afrekenen te worden aangegeven. Punten kunnen niet achteraf worden verrekend. Gespaarde punten worden niet uitbetaald in contanten of op enige andere wijze verrekend worden anders dan hier omschreven.

5. Gebruik

Indien de klantenkaart gedurende een periode van 24 maanden niet wordt gebruikt behoudt Huis en Tuin Hoogeveen BV zich het recht voor om deze in te trekken. Het puntensaldo zal hierdoor automatisch vervallen. Dit is achteraf niet meer terug te draaien.

6. Verlies

In geval van verlies en/of beschadiging van de klantenkaart welke een juiste werking onmogelijk maakt kan de kaarthouder een nieuwe klantenkaart aanvragen. Na controle van alle gegevens zal de verloren klantenkaart worden geblokkeerd en wordt de nieuwe klantenkaart uitgegeven. Huis en Tuin Hoogeveen BV is niet aansprakelijk voor het gebruik van de klantenkaart nadat deze is verloren indien de kaarthouder dit niet tijdig en schriftelijk heeft gemeld.

7. Eigendom

De klantenkaart blijft eigendom van Huis en Tuin Hoogeveen BV. De klantenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De klantenkaart mag niet worden uitgeleend. Huis en Tuin Hoogeveen BV  kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart innemen. Indien de kaarthouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren. Bij ongeoorloofd gebruik behoudt Huis en Tuin Hoogeveen BV zich het recht voor om de kaart te blokkeren en/of gespaarde punten te verrekenen en/of terug te vorderen.

8. Wijziging en beëindiging

Huis en Tuin Hoogeveen BV behoudt zich het recht voor om de aan de klantenkaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tevens behoudt Huis en Tuin Hoogeveen BV zich het recht voor het klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt in het tuincentrum en op de website.

Indien onrechtmatigheden door de kaarthouder worden gepleegd  waaronder maar niet uitsluitend winkeldiefstal, agressief gedrag, ongepast gedrag jegens medewerkers en andere bezoekers behoudt  Huis en Tuin Hoogeveen BV zich het recht voor om een klantenkaart in te trekken. Het gespaarde aantal punten komt hiermee direct te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Huis en Tuin Hoogeveen BV en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

9. Privacy en persoonlijke gegevens

De door de klantenkaarthouder op het aanvraagformulier en/of eventuele andere formulieren ingevulde gegevens en ook de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Huis en Tuin Hoogeveen BV kan deze gegevens gebruiken voor het informeren van de kaarthouder over extra voordelen en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden. Kaarthouder zal persoonlijke informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten ontvangen gebaseerd op de gedane aankopen in het tuincentrum. Deze meldingen kunnen op digitale of fysieke wijze toegezonden worden.

Persoonsgegevens worden door Huis en Tuin Hoogeveen BV nooit aan derden verstrekt, tenzij Huis en Tuin Hoogeveen BV daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in de gegevens van de klantenkaarthouder kunnen worden gedaan via de website of in het tuincentrum.

Algemene meldingen vanuit het klantenkaart programma worden altijd naar alle kaarthouders verzonden. Andere meldingen kunnen middels een opt-out uitgeschakeld worden. Kaarthouder gaat hiermee expliciet akkoord.

10. Aansprakelijkheid

Huis en Tuin Hoogeveen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Huis en Tuin Hoogeveen BV niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de klantenkaart. Bovendien is Huis en Tuin Hoogeveen BV niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de klantenkaart.

11. Slotbepaling

Huis en Tuin Hoogeveen BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Huis en Tuin Hoogeveen BV beschikbaar en staan ook op de website. Door gebruik te blijven maken van klantenkaart gaat de kaarthouder akkoord met de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.